• දන්සැල් 297
  • තොරණ් 124
  • වෙසක් කූඩූ 43
  • වෙසක් කලාප 87
  • වෙනත් 6